Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

antikythera-astronomy:

A crescent Moon being photobombed by a crescent Venus

(Image by Pál Váradi Nagy)

Reposted fromhairinmy hairinmy viaeternaljourney eternaljourney
7565 6bbe 420
Reposted fromfinnglas finnglas viaeternaljourney eternaljourney
Kim jestem dla Ciebie?
7405 2e09 420

citrinecoven:

✨🌿✨

Reposted fromMudfire4 Mudfire4 viaeternaljourney eternaljourney
“Dręczy mnie tęsknota do prawdziwej miłości, której nie znam.”
— W. Broniewski
6866 9a0d 420
Reposted fromdusix dusix viaeternaljourney eternaljourney
7471 ed00 420
Reposted fromTryToRememberrr TryToRememberrr viapuddding puddding
9334 db71 420
Reposted fromkjuik kjuik viapuddding puddding
4504 41ad 420
Reposted frommaniamania maniamania viapuddding puddding
9742 9486 420
Reposted fromAcquaMossa AcquaMossa viapuddding puddding

Jeżeli kiedyś zakochasz się tak na prawdę to zrozumiesz dlaczego mu tak ciągle wybaczam
— dokładnie tak
Reposted fromimyours imyours viaolawie olawie
-Co robisz w weekend majowy?
- Kocham Cię.
— dialogue M&O
Reposted fromyourtitle yourtitle viaolawie olawie
2566 7063 420
Reposted fromkatalama katalama viaolawie olawie
4007 e262
Czy trzeba coś jeszcze dodawać?
Reposted fromperseweracje perseweracje viaolawie olawie
2929 657e 420
Reposted fromlittlefool littlefool viaolawie olawie
-Czy lubisz sobie czasami z kimś pomilczeć i czy nie uważasz, że to zbliża czasami bardziej niż rozmowa?
— Marcin Świetlicki
Reposted fromrol rol viaolawie olawie
0619 ff72 420
Reposted fromsjokolade sjokolade viaolawie olawie
Nigdy nie odmawiaj zaproszenia. Nigdy nie opieraj się nieznanemu. Po prostu otwórz się na świat i napawaj przeżyciami. A jeśli się sparzysz? Cóż, trudno... Pewnie nie na darmo.
— Martyna Wojciechowska
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl