Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
5612 8eca 420
Znajdź kogoś, kto sprawia, że czujesz się lepsza niż jesteś.

Miałam być doskonała. Miałam umieć usunąć się w cień i niczego nie wymagać. Miałam nie płakać. Nie żądać. Cieszyć się chwilą. Mało mówić. Dużo się śmiać.
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaTryToRememberrr TryToRememberrr
'Ona nie raniła specjalnie. Faceci się w niej kochali, ona dawała im odrobinę nadziei. Ale w końcu tęsknota za nim zwyciężała...'
8815 ae40
Reposted frombeatkazz beatkazz viaTryToRememberrr TryToRememberrr
- zaprosił mnie do teatru [...] - do teatru? wyjdź za niego.
— DD
Reposted fromspes spes viaTryToRememberrr TryToRememberrr
To jest jakaś kpina, że widzę jedno twoje zdjęcie i wszystko mnie boli.
— Ochocki, Vithren (bo znowu rozrywa mi się serce)
Czasem mam ochotę z Tobą porozmawiać, dowiedzieć się co u Ciebie i ponarzekać na życie.
Czasem mi jeszcze Ciebie brakuje.
Wszystkie jesteśmy takie same. Pijemy wódkę albo wino, palimy papierosy i tak cholernie tęsknimy za czymś, czego być może w ogóle nie ma.
— życiowe
9316 bf2a 420
Jeszcze jeden...
Reposted fromnivea nivea viaTryToRememberrr TryToRememberrr

antikythera-astronomy:

A crescent Moon being photobombed by a crescent Venus

(Image by Pál Váradi Nagy)

Reposted fromhairinmy hairinmy viaeternaljourney eternaljourney
7565 6bbe 420
Reposted fromfinnglas finnglas viaeternaljourney eternaljourney
Kim jestem dla Ciebie?
7405 2e09 420

citrinecoven:

✨🌿✨

Reposted fromMudfire4 Mudfire4 viaeternaljourney eternaljourney
“Dręczy mnie tęsknota do prawdziwej miłości, której nie znam.”
— W. Broniewski
6866 9a0d 420
Reposted fromdusix dusix viaeternaljourney eternaljourney
7471 ed00 420
Reposted fromTryToRememberrr TryToRememberrr viapuddding puddding
9334 db71 420
Reposted fromkjuik kjuik viapuddding puddding
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl