Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
8704 fed8 420
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent
8730 d01d 420
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent
5847 05ef 420
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent
7025 6ef3 420
Reposted fromdjLangley djLangley
0246 ee37 420
1265 0674 420
Reposted fromtwice twice viarainbowarrior rainbowarrior
3918 83de 420
Reposted from-izkapyzka -izkapyzka
9133 5507 420
Reposted from-izkapyzka -izkapyzka
0316 7f5b 420
Reposted from-izkapyzka -izkapyzka
8001 f051 420
Reposted from-izkapyzka -izkapyzka
Wieczorem chce Cię najbardziej
1343 4023 420
Reposted from-izkapyzka -izkapyzka viaskraweksiebie skraweksiebie
7840 fe5d 420
Kiedy masz depresję, ale i tak próbujesz się dobrze bawić.
Reposted fromGIFer GIFer viaskraweksiebie skraweksiebie
3858 6d96 420
"Gdybym mógł, gdybym tak mógł wydrzeć sobie serce i odrzucić serce, i być bez serca."
- Edward Stachura

by; Stowarzyszenie Ukrytych Poetów
Chciałem Cię tak szalenie rozkochać w sobie, jak sam się w Tobie kochałem.
— Charlotte Bronte
Reposted frompesy pesy viaskraweksiebie skraweksiebie
Nienawidzę psychoterapeutów, przepraszam. To potworni oszuści, najgorsi z możliwych. Wmawiają ludziom, że są wyjątkowi, że ktoś się o nich troszczy.
— Jakub Żulczyk – Ślepnąc od świateł
Reposted fromskraweksiebie skraweksiebie viaonebreath onebreath
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl